Search

Search results

 1. SCIENTIFIC ABSTRACT REZEK, A.- REZNIKOV, N. I.

  YAKOVLEV, T.V. (Brest); REZER, D.M. (B,,est Speeding up the delivery of mineral fertilizers to state ... irizh. (Brest)4 REZER, D.M.,(Brest) r Improving the freight.operations on approach tracks. Zhel. dor. ... YUS11KEVE"I'll, Ye.,P., 1n7h. (brest); YAKOVLEV, T.V., inzh. (Brest); 4,zER,__L._M._,_.starshiy inzh. (brest) I- ...

 2. SCIENTIFIC ABSTRACT TETERIS, H.- TETERYATNIK, A.F.

  dezinfektsionnaya stantsi.Ya);.b22LxMzC___ Sanitary EpidemioloEdwal "alig1j, Brest (Brestslmya gorodskaya ... sanitarno-opidemi-olo- gi&'ies a stantsiya); Brest Oblast Sani&= Epidemiological Station (BrestskVa. ... to a small extent in t1ytishchi,.Minsk, and Brest., but not to a degree which could be regarded ...

 3. SCIENTIFIC ABSTRACT SUKHOVA, G.- SUKHOVAROV, V.F.

  solution of the insecticide to the back and determining the LD50. At Minsk and Brest, where sprinkling ... to a small extent in Mytishchi, Minsk, and Brest, but not to a degree which could be regarded as an increase ... to trichlorophos was unaffected after use of this insecticide in Tash- kent. Flies at Minsk and Brest ...

 4. SCIENTIFIC ABSTRACT ZHUCHENKO, V.P.- ZHUCHKOV, P.A.

  V.A. WOT-of 'the P-graphical location of Brest on the development ge o of the city. Trudy Geofaka ... BGU no.1:129-136 '58. (min 12:8) (Brest) ZHUCHKEVICH, Vadim AnargypyiC14- YAKUSHKA9 Ollga ...

 5. SCIENTIFIC ABSTRACT VASYUTINSKIY, V.- VATAZHIN, A.B.

  rets;-r-iz-ent-;- p PREOBIIAZIIMSKIY, V.I., red.1 WOO, L.A.p tekhn. red, [Moscow-Brest; railroad guide] Moskva- ... Brest; zhelezno- dorozhnyi putevoditell. Moskva, Trenszheldorizdat, 1962. 134 P. NIRA 15:7) ...

 6. SCIENTIFIC ABSTRACT TOKAR, S.KH.- TOKAREV, A.A.

  between feldsher-midwife centers and collective farm maternity homes. Felld. i akush. 26 no.12: 42-43 D 161. (BREST ... (BREST PROVINCE)--PUBLIC MAINE, RURAL TOKARCHUK, V.G., felldsher (g.Khmellnitakiy). Participation ...

 7. SCIENTIFIC ABSTRACT MARKEVICH, S.V.- MARKH, A.T.

  (XII4 13:6) 1. Zemestitell direktora tekhniaheskogo uchilishche No.10. g.Brest. (Brest ...

 8. SCIENTIFIC ABSTRACT VECHER, N.A.- VECHET, B.

  Starshiy ekonomist otdela kreditovaniya kolkhozov Brestskoy- Oblastsoy kontory Gosbanka. (Brest ... Province-Colleotive fame-Income distribution) (Brest Province-Banks and banking) /__Y__ 4-.1 A &V/7' ...

 9. SCIENTIFIC ABSTRACT DEMIDYUK, P.F.- DEMIKHOVSKIY, YE.I.

  MB L&F-IJK P F naucbnyy s0trudnik (Kiyev, Brest-Litovskoye sbosse, d.7/1,, kv.91); ...

 10. SCIENTIFIC ABSTRACT TISHCHENKO. O.I.- TISHCHENKO. V.T.

  07/ SUBM DATE: 25May66/ Card 2/2 KHANIN, L.A.j TISIIGMTKO, V.G. Conference of Surgeons of Brest ...