Search

Search results

  1. SCIENTIFIC ABSTRACT VASYUTINSKIY, V.- VATAZHIN, A.B.

    rets;-r-iz-ent-;- p PREOBIIAZIIMSKIY, V.I., red.1 WOO, L.A.p tekhn. red, [Moscow-Brest; railroad guide] Moskva- ... Brest; zhelezno- dorozhnyi putevoditell. Moskva, Trenszheldorizdat, 1962. 134 P. NIRA 15:7) ...