Search

Search results

  1. SCIENTIFIC ABSTRACT MOROZOV, YE. M.- MOROZOV, YU. I.

    "Belovezhakava Pushcha", Brest region. (Ifematoda)-140MZOVP Yu.F. [Maxozau, IU.F.J Helninth fauna of bats ...

  2. SCIENTIFIC ABSTRACT MASANDILOV, B.S.- MASAYTIS, V.L.

    Brest8kaya oblastnaya sellskokhozyaystvennaya opytnaya stantsiya (for Kudin). 4. Adygeysimya oblastnaya ...