Search

Search results

 1. SCIENTIFIC ABSTRACT OSANOV, D.P.- OSECHENSKAYA, G.V.

  A-82); XOLOM1YTSENs A.K. (Kiyov, Brost-Litovskoye shosse d 82)- OSAULENKO, V.YEL. (Kiyev, Brest ... - Litavskoye shosse, d.82~; 6HERi'1OV, O.V. (Kiyev, Brest-Litovskoyr-- shosse, d. 82) Reaction ...

 2. SCIENTIFIC ABSTRACT NAUMOV, P. V.- NAUMOV, S.

  Uncl. VAUKOV, S X. ~ % Cr4;rxS-iU&lf& In Brest Pr*VIwo. Agrobleloglia, ao.l.*126-M J&-F ... yield of corn. Sbor. nauch. rab. Bel. otd. VBO no.3:2iO--2I2 161. (KIFU. 14:12) (Brest Province-Corn ...

 3. SCIENTIFIC ABSTRACT RAMONOV, A.M.- RAMPILOVA, M.A.

  80.06% lentwur.. bodies of VSAOUS 'Xt Brest16 them 13 a no. of aim conts. galena, sphalcrite, ...

 4. SCIENTIFIC ABSTRACT ORLENKO, G.P.- ORLICZ, M.

  Gomel'. Predstavleno akademikom AN BSSR I.D. Yurkevichem. (Brest Province--Spruce) oillE.M., Ye.G.-1.- ...