Türkçe

 

Tarihçe

DI 1952’de Başkan’a ve diğer siyasi karar alıcalara, ülkemizin ulusal güvenliğini içeren bilinçli  kararlar vermelerinde yardımcı olmak için kurulmuştur. DI araştırmacıları bir konuda mevcut tüm bilgilere bakarak düzene sokar ve siyasi karar alıcılara bir konuda nasıl düşünmeleri gerektiğini gösteren daha fazla fikirler sunarlar. Araştırmacıların hammaddesi,

dünya çevresinden ve hatta uzaydan elde edilen çoğu kez eksik ve sık sık çelişkili bilgi parçalarının karışımıdır. İlk yıllarda son derece önemli konulardaki neredeyse hükümsüz konumundan bugünkü çok ezici hacmine ulaşan bilgi, ABD dışında çalışan personel yanında ajan raporları, uydu fotoğrafları, yabancı kitle iletişim araçları ve gelişmiş elektronik algılayıcıları da içeren değişik kaynak ve yöntemlerden elde edilir.

Yıllar içinde, DI kriz ve çatışmaları takip etmiş, eğilimleri belirlemiş ve sorunları aydınlatmıştır. Zamanında bilgi ile başka hiçbir yerde mevcut olmayan yorumları üreterek ve güvenilir ellere teslim etmiştir. Bunu yaparken, Soğuk Savaş'ın sıcak savaşa dönüşmemesini engelleyen karar alıcıları bilgilendirmiştir ve şimdi ise teröre karşı küresel savaşta hayati bir rol oynamaktadır.

 


 

 

DI Tarihinde Kilit Olaylar

1940’lar

1946 - Kurumlar arası Merkezi İstihbarat Grubu bünyesinde, istihbarat araştırması yapmak, günlük analitik raporlar üretmek ve siyasi karar alıcılara sunulmak üzere uzun vadeli Ulusal İstihbarat Tahminleri yazmak için Raporlar ve Tahminler Bürosu (ORE) oluşturulmuştur.

1947 - Başkan Truman, CIA’i yaratan 1947 Ulusal Güvenlik Yasası’nı imzadı.

 

1950’ler

1950 – Merkezi Haberalma Müsteşarı (DCI) Walter Bedell Smith ORE’yi üç büroya böler. Bunlar: "Ulusal tahminler" eşgüdümünü sağlayan Ulusal Tahminler Bürosu; temel araştırma yapan Araştırma ve Rapor Bürosu ve çözümlemeli özetler yazan ve siyasi karar alıcılar için kısa  ürünler hazırlayan Güncel İstihbarat Bürosu’dur.

1952 - DCI Smith, ORE yerine İstihbarat Müsteşarlığını kurar ve bitmiş istihbarat analiz üretim akış hattı düzenini kurar. Merkezi Haberalma Bültenini hevesle okuyan bir okuyucu olan Başkan Truman, CIA’i, başkan adayları Eisenhower ve Stevenson’a bilgi vermekle görevlendirir. Bu uygulama bugün hala devam etmektedir.

1956 - İlk U-2 hava keşif görevleri; DI analistleri Sovyet bombardıman kuvvetinin büyüklüğü hakkında gerçekçi tahminler geliştirilmesinde önemli bir rol oynar.

 

1960’lar

1960 – İstihbarat Dairesi Başkanı (DDI) otomatik bilgi işlem desteğinden yararlanabilecek istihbarat sorunlarını tespit etmek için küçük bir kadro oluşturur. Personel Sovyet savunma harcamalarının önemli bir sorun olarak tanımlar ve Stratejik Maliyet Analizi Modeli üzerine iş başlar.

1963 - 24 saat açık CIA İşleyiş Merkezi kurulmuştur.

1964 - Başkan Johnson, kendisine sunulan istihbarat ürününü her iş gününün sonunda ister, bu Başkan’ın Günlük Kısa İstihbarat Raporu haline getirilir.

 

1970'ler

1973 - Uzmanların  tavsiyede bulunmaları ve önemli konularda kurumlar arasında eşgüdüm sağlamaları için Ulusal İstihbarat Konseyi (NIC) altında Milli İstihbarat Görevlisi sistemi, başlatılır.

1976 – Gelecekteki Sovyet askeri gücü hakkında İstihbarat Toplumu araştırmaları eleştirilerine yanıt olarak, DCI George Bush, Ulusal İstihbarat Tahmini parçası olarak "Sovyet Kuvvetleri ve1980'lerin Ortasına Kadar Kıtalar Ararası Çatışma" başlıklı bir A Takımı / B Takımı rekabet analiz egzersizi onaylar.

 

1977 - DI yeniden düzenlenir ve Ulusal Dış Değerlendirme Merkezi (NFAC) olarak yeniden adlandırılır. NFAC, Siyasi Destek Merkezi, Bölgesel ve Siyasal Analiz Büroları, Bilimsel İstihbarat Bürüsu ile Silah İstihbaratı Bürosu’nu içermektedir,

 

1980'ler

1980 – NFAC içinde silahları kontrolu konusunda istihbarat desteği vermesi için Silahların Kontrolü ve İstihbarat Kadrosu birimi kurulur.

 

1981 –NFAC, uluslararası teknoloji transferi konularında, analitik ve istihbarat desteği vermesi için Teknoloji Transferi Değerlendirme Merkezi’ni kurar. Aynı yıl içinde daha sonra, NFAC yeniden düzenlenir ve DI olarak adlandırılır; en işlevsel ofisler disiplinlerarası bölgesel ofisler olarak yeniden yapılandırılır.

1986 – Uluslararası terörist tehditlerle mücadelede yardım için Operasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde Terörle Mücadele Merkezi kurulur. DI memurları, merkezin analitik bileşenleri içinde bölgesel ve işlevsel uzmanlık sağlamak için hizmet ederler. Bu birim, analiz ve operasyonu birleştiren ilk kalıcı birimdir.

1988 - Istihbarata Karşı Koyma Merkezi kurulur. Merkez aynen Terörle Mücadele Merkezi gibi analitik destek sağlayan DI memurlarını içerir.

1989 - DCI Narkotikle Mücadele Merkezi, CIA, İstihbarat Toplumu, kolluk kuvvetleri ve siyasi kurumlar arasından çalışanları bir araya getirmek için kurulur.

 

1990'lar

1992 - DCI Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Merkezi kitle imha silahların yayılmasını engelleme amacıyla siyasi yapı ile DI arasındaki etkileşimi güçlendirmek amacı ile kurulur.

1997 – DI’nın beş bölgesel analitik ofislerinin sayısı yeniden yapılandırılarak üçe indirilir. DCI Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Merkezi ek analitik bileşenler ekleyerek Kıdemli Bilim Adamı konumu oluşturarak nükleer silahların yayılması hakkında İstihbarat Toplumun’dan pek çok uzmanın bir araya geldiği birimi oluşturur.

1998 - Jeremiah Komisyonu, Hindistan ve onun duyurulmamış nükleer testi üzerine İstihbarat Toplumunun performansını değerlendirir ve İstihbarat Toplumun analitik uyarı yeteneklerini geliştirmeleri için önerilerde bulunur. DI’ın Siyaset Destekleme Bürosu, siyaset toplumuna olan DI desteğinin kalitesini artırmak için kurulmuştur.

1999 - Aralık ayında DI, profesyonel anlayışı, uzmanlığı ve istihbarat araştırmacılarının  ve yöneticilerinin yeteneklerini güçlendirmek için Sherman Kent İstihbarat Araştırmaları Okulu oluşturur.

 

2000'ler

2000 - Sherman Kent Okulu Kariyer Araştırmacıları Programı (CAP) Kasım ayında ilk mezunlarını verir.  Böylece CAP CIA’e katılan tüm yeni analistler için temel mesleki eğitim programı olarak belirlenmiştir.

2001 – Yabancı silahlanma tehditleri üzerine çalışan tüm uzmanlarını bir merkezde birleştiren  DCI Silahlanma Istihbarat, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Silahlanma Kontrol Merkezi kurulur. 11 Eylül terörist saldırılarından sonra, Terörle Mücadele Merkezi içindeki analitik bileşeni önemli ölçüde genişletilmiş ve adı Terörizm Analizleri Bürosu olarak değiştirilmiştir.

-11 Eylül olayları karşısında, DCI Tenet, ilgili analitik konularda alışılmadık yönde ve tam kapsamlı düşünen bir "Kırmızı Hücre" oluşturmak için DDI’ı görevlendirdi. DCI bünyesindeki Kırmızı Hücre göze çarpan bir "sınırların ötesinde” yaklaşım ile otoriter değerlendirme sağlamak yerine kışkırtıcı düşünce üreten kısa bildiriler hazırlar.

2002 - DI 50. yılını kutluyor.

-CIA Üniversitesi (CIAU), ülkemize hizmetlerinde olağanüstü görevleri yerine getirmeleri için, tüm CIA görevlilerini gerekli ortak değerlerle, göreve bağlılıkla, bilgi ve istihbarat mesleği ustalığında bir  mükemmellikle ve gereken liderlikle donatmak için kuruldu. CIAU, DI Sherman Kent Okulunun CIA'nin ilk kurumsal üniversiteye dönüşmesi gibi, mevcut tüm CIA eğitim programlarını birleştirir ve CIA çapında Teşkilat görevinde olan tüm CIA görevlileri için bütünleşmiş meslek ustalığı bilgisi, liderlik ve yabancı dil eğitimi sağlayan yeni okullar oluşturur.

 

2003 - DI Bilgi Toplama Gereksinimleri ve Değerlendirme Personeli (CRES) Nisan ayında yeniden düzenlenir ve Bilgi Toplama Stratejileri ve Analiz Bürosu (CSAA) olarak adlandırılır. Bir çok unsur bu yeni düzenlemeyi gerektirmiştir. ,Bu unsurlar içinde en önemlileri, küresel gözetleme konularında destek vermek için daha fazla esneklik elde edilmesi, yüksek öncelikli sorunlar karşısında analitik kaynakların artırılması ve Müsteşarlığın gelecekteki bilgi toplama programlarını yönetmedeki yeteneğinin güçlendirilmesidir.

-Kasım ayında, Irak Analiz Bürosu, Müsteşarlığın araştırma ve analiz çabasını büyük bir ulusal güvenlik önceliği üzerinde genişletmek ve odaklamak için oluşturulmuştur.

2004 – 11 Eylül Komisyon Raporu, Temmuz ayında yayınlanır ve bilgi toplama, analiz ve istihbarat örgütlenmesinin  nasıl olması gerektiği konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan 11 Eylül terörist saldırılarından alınan dersler ışığında tavsiyelerde bulunur.

-Ağustos, Terörle Mücadele Ulusal Merkezi (NCTC) Amerika Birleşik Devletleri’nde mevcut olan tüm devlet kurumı ve birimlerinin etkin ortak harekatlarına olanak sağlayan bütün kaynaklardan elde edilen  istihbarat bilgileri vasıtası ile terörle mücadele planlarını ve faaliyetlerini eşgüdümlemesi ve izlemesi için oluşturulur. Sayısız DI araştırmacısı NCTC’de çalışmak üzere atanır.

- Aralık ayında, 2004 İstihbarat Reformu ve Terörizmin Önlenmesi Yasası kanunlaştırılarak

tüm İstihbarat Toplumunun eşgüdümünü yürütmek ve yönetmek için Milli İstihbarat Şefi makamını, başka bir deyişle DNI’ı yaratır.

 

Merkezi İstihbarat Müsteşarı (DCI) bu işlevini kaybederek DNI emri altına girer ve Merkezi Haberalma Teşkilatı Müsteşarlığı veya DCIA olarak yeniden adlandırılır.

 

2005 – Kitle İmha Silahları ile ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat Kapasıteleri Komisyonu'nun, ya da daha yaygın olarak bilinen adıyla WMD Komisyonu’nun raporu yayınlanır. Bu rapor, CIA ve İstihbarat Toplumunun  Irak'ta Kitle İmha Silahlarının (WMD) varlığını değerlendirmelerindeki başarı düzeyleri eleştiriyor ve bu çabadan alınan dersler çizelgesinde istihbarat başarılarını geliştirmeleri için öneriler sunuyor.


Posted: Dec 18, 2012 08:29 AM
Last Updated: Dec 18, 2012 08:29 AM