SCIENTIFIC ABSTRACT BELYANCHIKOV, V.N. - BELYANIN, V.L.

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP86-00513R000204530007-0
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
100
Document Creation Date: 
November 2, 2016
Sequence Number: 
7
Case Number: 
Publication Date: 
December 31, 1967
Content Type: 
SCIENCEAB
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP86-00513R000204530007-0.pdf3.14 MB
Body: 

BBLYARCHIKOV, V,N,, redaktor; 1YADMV, A.P., redaktor: 13ROSKIY, V.A.,
..Owwww" FOURRE-ur; HAITALEVA. U.N., teldmichookly redaktor
(Gatalog of principal parts of the S39-3 excavator] Katallog oenov-
nykh detalei ekskavatora M3. Moskva, Goo. nauchno-tokhn. Isd-vo
mashinostroit. lit-ry, 1955. 70 P. (KLU t3:7)
1. Rusta (1923- U.S.B.Ho) Hintaterstvo stroltellnogo I doro2h-
nogo ma8hinostroyanlya.
(3kcavating machinery)