SCIENTIFIC ABSTRACT KOSHELEV, V. - KOSHELEVA, I.M.

Document Type: 
Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): 
CIA-RDP86-00513R000825110009-5
Release Decision: 
RIF
Original Classification: 
S
Document Page Count: 
100
Document Creation Date: 
November 2, 2016
Document Release Date: 
June 14, 2000
Sequence Number: 
9
Case Number: 
Publication Date: 
December 31, 1967
Content Type: 
SCIENTIFIC ABSTRACT
File: 
AttachmentSize
PDF icon CIA-RDP86-00513R000825110009-5.pdf3.98 MB
Body: 
KOSHNIEV, V.; MUGUROV, Yu. Finaneing apApital construetion. Zhil.-kam.khoz. 7 no.4:22 '57. (MIRA 10:7) (Construetion industry-Finnnee) -_K9sHNizv. rHCH&GOIMV, M. ; Sk&W, Ih,; KIMLTUX, P.; IVAMV, A.; SAVELENKO, I.; 'XRUPETS, A.-, X&TkJiV, A.'-, BARMAKOV, V.- MOLA-d=, A*-; LMUSHOV, A. Our strength resides in collective labor-* Mast. ugl. 8 no.8:14-15 Ag '59. (MIRA 12:12) l.PYaty7 uchastok shakhty "Ilovodruzheakayu" tresta Lisichanskugoll. (Lisichansk-Coal miners) KOSHELEV, V., kapitan 3-go ranga The training area is a combat post. Starsh.-serzb~ no-11:21 0[i.e. N] '61. (MIRA 15:2) (sonar) KOSHELKV,, V. With the aid of a public cimncil. Say. profsotuzy 17 no.5-.30 Mx" 163.* (MIRA 412) 1. Doveremyy vraeh Saratmrskogo obleovprofa. Saratov h.-ovince-Trade unions) tratm ft-ovinoe-Public health) KOSHELEV, V., kapitan 3 ranga A lesson is given in the cabin. Starsh.-serzh. no.6:17 je 161, (MIRA 14:10) (Mmal education) KOSHELEV, V., shturman Unused potentials, Kryl,rod. 13 no.4:11 Ap 162. (MIPJ;- 15:5) 1. Dnepropetrovskiy aeroklub. (Flight traInIng) POLOZI K.; KOSOVSKAYA A. tekhnik; VENGEROV A.; SHEUDITIS B.; KAZIAUSKAS, V., prepodavatell; ATKOCHAYTIS, Ye. (Atkocaitis, E.], rabotnik; SUPRUIBNO, A.; LITYAGIN, A., starshiy inzh.; KOSHELF,V,__Y..- Exchange of nows and experience. Izobr.i rats. no.3:28-29 mr 162. (MIRA 15:2) 1. Zamestitel,' nachallnila proizvodstvenn6-tekhnicheskogo otdaleniya steklotarnogo 2avoda, g.Kerch' (for Poloz). 2. Make- yevskiy koksokhiiaicheskiy zavodj, g.Makeyevka, (for Kosovskaya)o 3, Predsedatell revizion-rioy komissii soveta, Vaesoyuznogo obsh- chestva, izobre-tateley i ra.tsionalizatorov Zyryanovskogo svint- sovogo kombina-,%, Vostochr,,o-Kazakhstanakaya obl. (for Vengerov). 4-, Chlen Lituirskogo respublikanskoGo soveta Vseso3raznogo ob- shchestva izoln-etateley i ratsionalizatorov (for Sheuditis). 5. Vecherniy institut telhnicheskogo tvorchestv-a, g.Kaunas (for Kazlauskaa). 6. Villnyusskiy molochnyy kombiiiat (for Atkochaytis). 7. Sekretarl rayonnogo scivets. Vsesoyuznogo obshchestva izobratateley i ratsionalizatorov Kiyevskogo otdoloniya Yugo-Zapadnoy zholoznoy dorogi.. (for Suprunenko). 8. Oblastnoy sovet Vsesoyuznogo ob- shchestva izobratateley i ratsionalizatorov g. Tula (for Lityagin). 9. Sekretarl krayevogo so.veta Vaeso7uznoGo obshchestva izobretateley i ratsionalizatorov,__~. Ya-asnodar (for Koshelev). (Technological innovations) USUPLE, -..V,,.,podpolkovnilc; NAZAROV, M., podpolkovnik -- y , I A lecture group at work. Kam. Vorruzh, M 46 no,12.82-83 Jfa 165- (MIRA 18,10) ;c, PSM41CHNYY,,',Ul AO.SHELEV~ V.; AKATOV, B. Bee business. Izobr.,i.rats. no.10-32-33 163. OERA 17:2) i rn-hoa,itei I ArTa%,Irskogo komiteta par Uync-gesudarstvennogo kontrolya (I'or I)s)ac;nichnyy). 2. Prodsedatell Vsesoyu:,,nogo ob- shc~sst*izobretatsley i ratsionalL-..~,!oruv (for YOE-lielev). 3. Sekretarl Kra-shIdd 4~,skogo krnyevogo soveta Vsesoyilznogo obshchestva izobretateley -i r:~t44aiizatorov (for Akatov). ANDREYEV. O.V.; BOLDAKOV, Ye.Y., doktor tekhnichoskikh nauk; GAYDUK, K.Y.; KOSE19LEV, V.A.; RODIN, A.I.; ROYER, Ye.N. %Ww11a.%M MWPMZI~i~- [Short handbook on small bridges and conduits; research and planning] Kratkii spravochnik po malym mostam i trubam; izyslainiia i proektirovanie. Moskva, Izd-vo dorozhno-tekhn. lit-ry, 1953. 224 p. (MIRA 7:3) (Bridges) (Pipe, Concrete) ANDFLRM , O'Let; Vladimirwlah; BOL-DAKOV, Lvganiy VaaIl4yerIc.-- G~YITAYI:, KIrII! Vasillyevi-h- XGM.=V Vya-!healav AleksandroTich; RODIII, !r!-pz!iy Ivanovich niy ,ayev h""POLDAKCV, Ye.V., d te- t. rvge itfkol 16 '; v'," ~7- khnichaskikh rank, redaktor; IVZN',',,MOV, I.A., redaktor; Y,!-.21., telchnicheel-Uy r,edATrt*r-. [Conelso handbook on conduits and small bridges; resear.-h qnd DIP-nning] Kratkii spravochnik po tvabam i malym mostan; I%yskaaiia I proektiro- vante. P&d obahchei red. '-".V.Bo!de&-ava. Izd.2-oe, nerer. Riockra, Nauchno- tek-hnicheskoe isd-vo avtotranp. lit-ry, 1956, 211 p. (VLRA 9:5) (BrId,-4,q) ~'Fipeo, Concrete) ANDREM, Oleg Vladimirovich; BOIDAKOV, Yevgeniy Vasillyevich; GAYDUK, Kirill Vasillyevich;,.~P4HELEV, Vyacheslav Aleksandrovich; RODIN, Arkadiy Ivanovich; ROYER, i~ia - - (deceased]; G~jg E., y Vikolayevich inz)3.s r6toonwnt; IRESKINSK371 S.At., Ya-md. p6l-;~~ird~ral. naWc, retsenzent; GLINKA, N.N.., red.; KOVRIZHNYKH, L;P.j.... red,,izd-va; BODANOVAp A.P.,, tekbn. red. (Concise inanuai' U br on conduits.and maL vochnik,po trubam i malym,mostam. (By] O.V.Andreav i-dr. lzd.3., perar. Mbskva, Avtotransizdat, 1963. 179 p. (MIRA 17:2) KGSFEJ,],,'V, V.A~; KOKUSE-7, N.K. Outstanding veterinarian. V6terinariia 38 no.8:12-16 Ag 161 1. Veterinamyy otdol Ilovgorodskogo oblastnogo sellslcokhozyny- stvennogo upravleniya (for Koshelev). 2. Vovgorodqkaya oblast- na-ya veteri-namo-bakteriologi.cheskLiya laboratoriya (for Kokusev). KBODANOVICH, J.Yc.; lj'iYLYEV, V.P.; KOS12-Ill-AT, V.A. Preparation of gas for long-distance transportation. Gaz. delo no. 9: 9-1.2 164. 17:11) 1. Vsesoyuznyv nauchno-issledovatollskiy institut prirodnogo Uaza. BROKSH, M.M.; GVOZDEV, B.P.; KVAS-HUK~ V.S.; KOSHEILEV, V.A. Using cermet filters to remove solid impurities from natural gas. Trudy VNIIGAZ nc,.21/29-205-217 164. (MIRA 17s9') KOSHELEV, V.A..; SALTYKOV, A.L. -------- Comparative tests of solid suspension samplers. Trudy VNIIGAZ no.21/29tl96-.204 164. (WFLA 17t9) KQPALNYSHVILI, Grigoriy Trofimovich; KOSHEM, V.A., redaktor; KOGAN, F.L., takhnicheakiy redaktor [Special structures for mountain roads] Spetsiallaye sooruzheniia na, gornykh dorogakh. MoBkva, Nauchno-tekhn. i-zd-vo avtotranap. lit-ry, 1956. 29 p. (KLRA 9:8) (Mountain roads) KOSIr,LEV, V.A. (Ijoskva); FRUMSONp V.1. (Moskva) In search of the "devil". of lake Labynky-r. Friroda 52 no.3s 83-89 163. (KIRA 16:4) (Sordongnokh region.-Freshwater fauna) i PIEKMTOV, G.F.; VASILYEV, N.V.1 KOSHELEV, V.A. Search for the Tunguska riteteorite continues. Nauka I zhiznl 28 no.5z-6-7q My 161. i (MIRA 14:6) (Podkamennitya Tungwjka Valley~-Meteorltes) (Comets) ~,.-KOSHELEV, V.D. Signaling device utiliziul; automatic telephone networks. Prom. energ. 16 no.2:26-28 F 167LO (MIRA 14:3) Mectric substations) (Telephone.-Automatic)' MUM% V.H., kandidat tekhaicheBkikh nank.;VOYTOV, A.O., inshener.; KOSHELMV, V.I., inzhener. Gas temperature at the hearth outlet in open hearth furnaces. Stall 17 no-3:213-219 Mr '57. (xT-'RA lo-4) 1. TSentroenergochermet. (Open hearth,furnaces) SOV/133-59-6-13/41 AUTHORS: Kornfelld, V.N., Candidate of Technical Sciences. Voytov, A.O., K,.,)shelev1 _jI., Shorin, A.F. and __ Dymov, B.K., i-n,,-;-1n---e--e-r--s- TITLE: Thermal Performance of an Open Hearth Furnace when Blowing Oxygen or Oxygen Water Mixture into the Bath (Teplovaya rabota martenovskoy pechi pri produvke metailla) PERIODICAL: Stal2j 1959, Nr 6, PP 513-520 (USSR) ABSTRACT: Thirty eight experimental heats with blowing oxygen into the metal bath were carried out on a 200 ton open hearth furnace operating with 70% of hot iron. The moment of the beginning-of blowing was varied. In order to decrease the formation of fumes during blowing in some heats, water was introduced into the oxygen stream (0-7 - 0.9 litres per 1 m3 of oxygen). The consumption of oxygen during blowing varied from 25 to 35 m3/min and whert using water additions from 27 to 37 m3/min. Thermal load during the experimental heats was manually controlled on the basis of systematic Card 1/6 analyses of the combustion productm in vertical flues SOV/133-59-6-13/41 Thermal Performance of an open Hearth Furnace when Blowing oxygen or Oxygen Water Mixture into the Bath and temperatures of the roof (magnesite chromite) and the top of (:h* air regenerators (upper layers - forsterite bricks). In some moments of the heats the thermal. load was limited by draught. capacity of' the furnace. The oxygen supply to flame was cut off durxng blowing period in order to economise oxygen. The experimental results obtained are shown in Figures 1 .. 8 It was found thatg 1) Due to an acceleration of decarburisation of inetal and an a-ntensificat:ion of the evolution of CO from the bath, thermal load during blowing is considerably decreased. Correspondingly the mean thermal load for the whole decarburisation period (from charging of hot iron to the end of blowing) also decreases. 2) When the blowing is started at an optimal moment, the course of heat in the thermo- technological sense substantially differs from the usual one for the open hearth process. Under experimental conditions the mean thermal load during Card 2/6 blowing was decreasing to 14 million cal/hr, whereupon SOV/133-59-6-13/41 Thermal Performance of an Open Hearth Furnace when Blowing Oxygen or Oxygen Water Mixture into the Bath during 30 - 40 minutes it actually amounted to 5 - 6 mil cal/hr and during 15 - 20 minutes of the most violent evolution of CO from the bath, the supply of fuel was completely stopped. 3) The mean thermal load for the whole decarburi-sing period (from charging hot iron to end of blowing) was actually determined by the proportion of the period taken for blowing, the earlier the blowing was started, the lower was the mean thermal load for this period. 4) The absorption of heat by the bath (per unit of time) and the coefficient of the utilisation of the furnace working speice increases during blowing. On average during blouring as well as during the decarburisation period the above factors were higher the earlier blowing was: started. 5) The period of decarburisation decreases more, the earlier blowing is started, whereupon the rate of decrease of the decarburising period increases faster than the rate of increase of the rate of' heat absorp-rion by the bath. Therefore~ Card 3/6 if blowing was started too early, the metal remains SOV/133-59-6-13/41 Thermal Performance of an Open Hearth Furnace when Blowing Oxygen or Oxygen Water Mixture into the Bath insufficiently heated when the blowing is finished and it is necessary to heat it further under inconvenient conditions of decarburised bath. A rational relationship of the duration of the decarburising period and intensity of heating up metal will be obtained only if the blowing is started at an optimal moment, as only -then will the maximum thermo- technical effevt be obtained. Under experimental conditions, the average specific consumption of conventional fuel for hents in which the blowing was started at the optimum moment decreased to 87 kg/t (with specific 13 consumption of oxygen 37 m3/t-, including 22 m /ton added to flame before starting blowing). 6) On the addition of water to the stream of oxygen for the prevention of excessive fuming, the abovementioned relationship remains valid. However, as a proportion of heat is consumed for the evaporation of Card 4/6 water and heating up of the steam formed to a SOV/133-59-6-13/41 Thermal Performance of an Open Hearth Furnace when Blowing Oxygen or Oxygen Water Mixture into the Bath temperature of the products of combustion, the decarburisation process proceeds less intensively and the heat absorption by the bath and the thermal coefficient of utilisation of the furnace working volume are l0wer than on blowing oxygen alone. The minimum average specific fuel consumption for heats in which the blowing with the oxygen-water mixture was commenced at the optimum moment for the experimental condition amounted to 107 kg/ton for the whole heat (at the same oxygen consumption as on blowing oxygen alone). 7) 'in the course of heats with blowing oxygen or oxygen water mixture, the temperature conditions of the furnace -lining do not differ materially from ordinary heats, providing the thermal load is controlled according to the intensity of the evolution of carbon monoxide from tl-,ie bath and normal conditions of normal combustion in the working volume are maintained. A high velocity of the processes taking place during blowing requireia continuous watching of the thermal Card 5/6 conditions of the heat (an appropriate automation of SOV/133-59-6.-13/4i Thermal Performance of an Open Hearth Furnace when Blowing Oxygen or Oxygen Water Mixture into the Bath the control of this process is necessary). 8) Under the experimental conditions the optimum moment for the beginning of' blowing was found to be bet-oteen 60 and 80 minutes after the beginning of charging of liquid iron. The ciptimum moment can be shifted nearer to the time of charging liquid Iron, by decreasing the proportion of tl:e cold component of the charge. y of such a measure should be However, the adirisabilit, determined under the actual conditions of the economy of the process as a whole. There are 8 figures and 1k Soviet references., ASSOCIATION: Tsen-troenorgochermet i Moskovskiy institut stali (Tsentroenergochermet and Moscow Institute of Steel) Card 6/6 PETROVA, te".N.; POLILOV. N.A.; KOSHELICY, V.I. . -v-ww'ftw*>-Wy ~,, - Now technique for making i3calpels. Med.promo 11 no.8:12-19 Ag 157. (MIRA 10:11) 1. Vaesovuzrqv.nauchniD-isoledovatellskiy institut meditsinskogo, instrumentariya i oborudorraniya i Gorlkovskiy mediko-instrumentall- r,yy zavod imeni V-1-lenina. (SURGIGAL ENSTRUMINTS AND APPARATUS) VAYNER, Ye.L.; POLILOV, New technique in the production of anatomical pincers. Med. prom. 13 no.8:23-31 Ag 159- (MIRA 13:8) 1. Vaesoyuznyy nauchno-insledovatel'skiy institut meditainskogo instrumentariya i oborudovani7a i Gortkovskiy mediko-instrumentallnyj-, zavod imeni V.I.Lenina. (MEDICAL INSTRUNENTES L14D APPARATUS) USTINOVAp Ye.N.; POLILOV9 N.A,;_U, Improvement in the technique of scalpel manufacture. Med prom. 13 no.8:31-37 Ag '59. (" 13:8) 1. Vsesoyuznyy nauchno~-issledovatel'skiy institut meditsinskogo 3mstrumentariya i oborudovimiya, J Gor1kovskiy mediko-instrumentalln7y zavod imeni, V.I. Lenina. (SURGICAL IMTRUMENTS AND APPARATUS) L~ 23D81-66 EWTWAVAt~ lj~j& M ACC MRs AP5029DDO S*U~tE CODE: UR/0128/65/000/009/0034/0035 AUTHOR: Murbatoil. M. I (candidate of. tochnical siiencei);- eer vmpm, A. A. (Engin Maksimenko. V. D. (Engineer); Sh (Z~giafter); washalov, V I. (Engineari .4*i E o E o ORG., -none TITLE. Effect of the.addition.of small 4nounts of boron on the Properties Of C12L SOURCE: Liteyttoye proizvodst4o, no. 9, 31965, 34-35 TOPIC TAGS:. boron, nonmetallic Inclusioiiis, manganese steel, tractor C13L manganese steel ABSTRACT: The effect of the addition OfO.0036-0*0252% B on the structure and Mechanical, tgEhnological T;roperties andibperational qualities of cast crawler-tread links of 013L manganesesteel is-investipteds..Ferroboron was added to, the bottom- pour ladlca (capacity 0.3 ton) directly.jilrior to pouring into the molds. Boron, greatly changes the properties of:cast steel,_- B-free steel has a dendritic struc- ture whereas B-containing.site -41 has a stilse-like finegrained structure. As a result of metallographic examinationi and tensildil: and impact tests it is established that the contamination of -the austenitic struciure of the steel by residual carbides increases when the.residuah.B content exeeede 0.0108%0 boron nitvides~ being crystal- Ca.-d 1/2 UDC,", 669.13174-194:669.781 L 23081-66 ACC NR: AP50290DO olization nuclei, contribute to-& more.fi4egralned structure of the castings but if the B content to too hLgh,,ow to the decrease In its solubility, B, as a ing- surface-active element,49displaced to,,iird the grain boundaries where, evidently, its oxidee, carbides and'borides also.aVe located* The mechanical properties of B- -treated steel: 6 and:0 slightl it'drease if B content is not more than 0.0072% but sharp decres e if the B vintent exceeds this limit..These findings, confirm that increasing.th: B content above* the solIubility limit of B in Fe leads to the formation .of a large number.of n66metallic,4nclusions along grain boundaries., ,and a sharp decrease in the mechenis~liopertiesvbf steel,,ae was besides also cor- roborated by the banding:and wear resisuance.tests of crawler-tread links.. Thus, in the shops of the tractdr,plants itlis ailvisable.to inoculate steel with B in order to obtain castings with a finegraiied, -sitructure provided that the B-content does not exceed 0.007%. Orlg.~,art. has*.- 2 t4blos, I figure,,-., SUB CODE: 11, 13, ~O/ -SUNK IATI: nonal ORIG REF: 000/ M REF: ."000 2~2 Card KOSHELEV I V. K. Device for a program temperature control. Zav.lab. 29 no.12t1507- 1508 '63, (MIRA 1711) 1. Nauchno-issledovatal'snkiy institut sadovodstva. POPOVITAN# I.M., prof.; KOSHROW, Y.N. (Saratov) Diagnovis and surgical trotmont of chondroma (hamartoma) of the lung. Klln.med- 37 no.11:68-71 N 159. (MIR& 13-3) 1. 1z fakulitatekoy, khtrurgicheakoy kliniki imeni S.R. Mirotvortseva (zaveduyushchiy - prof. 1.M. Popoviyan) Saratovskogo meditainskogo inatituta. (LUNG neoplasms) (HAWTONA) KOSHELEV, V.N. Quantization with minimal entropy. Probl. pered. inform. no.14t 151--156 163. (MIRA 16:12) KOSHELEV, V.N. Some properties of random group codes of great length. Probl. pered. inform. I no-4:45-48 165. (MM 18:12) 1. Submitted September 22, 1964- POPOVIYANY I.M., Prof.p otv. redjSaratov); NAPALKOV, P.N., zasl. deyatell nauki prof., red.; ZAKHAROV, N.V., prof., red. [deceased]; BELISKIY, A.V1., dots., red.; KOSHMM, Mi., dots., red.; GORCHAKOV, L.G., red.; BLINER, M.S., red.; ANDRE71EV, F.P., red. [Transactions of the Second Congress of Surgeons of the R.S.F.S.R.] Trudy vtorogo s'lezda khirurgov RSFSR. Saratov, Wer. nauchn. med. ob-vo khirurgovp 1963. 583 p. WIRA 17:8) 1. Sllyezd khirurgov H.SFSR. 2d, Saratov, 1962. KOSHELEV, V. W., Cand Med Sci (diss) -- "Prolblems of the clinical aspects, morphology, and surgical treatment of gastric polyps". Saratov, 1960. 13 pp (Min Health RSFSR, Saratov State Med Inst), 200 copies (KL, 11o 11, 1060, 138) F(TOWYAN, L.M., pror. [docaaabdj; FOSHEIEV, V.N., dotsent Modern aric-sthesiA in intrathoracir, ,3t:jrge-,y. Sbor-. na-u, h. rab. Gos. med. Jllot. 4-4:239--246 T~44. (IKJPA 18:7) 1. Tz kafedry fak-ulltetshoy khirurlzr-ii Imeni Mirotvartsev-4 (zF-v. - Prof. 1.M. llopovlyurl ;e'll) meditsLnslogo Instl- dot-gent Noil. :varw~.%,O. 1,03HELEV, V.11., dotscrit; XIMFIVINh, T.Ya., vracht, AVERIYANOV, Yu.p., vrac"; ~ Use nf a new muscle re-lammit bromotilin in anesthesiology. Sbor. nauch. rab. Sar, gos. mod, inst. 44:266-271 164. (AIPA 16:7) 1. lz kailledry fal-ulltetskt:iy khtrurgil Irrieni Mirotvortseva (zav. - prof. !.M. PcpoN'yan [deccased]) Saratovskogo meditsinshogo insti- tuta (rektor - dotsant N.E. Ivanov). POPOVILAN., I*M. [deceased]; KOSHELEW, V.N. (Saratov) Gelomic cypts of the pericirdium. Grid. khir. 6 no.4:118-219 Jl- 164. (MI RA I& ~ 137-58-4-7449 Trdnslation from: Referativnyy zhurnal, Metallurgiya, 1958, Nr 4, p 158 (USSR) AUTHORS: Kamenskikh,M.I., Koshelev,V.S. TITLE: Modernizing the ATA-40 Spot Welder (Modernizatsiya tochech- noy svarochnoy mashiny ATA-40) PERIODICAL: Tekhnol. transp. mashinostroveniya, 1957, Nr 8, pp 55-56 ABSTRACT: In order to permit welding of a reaper canopy on the series- welding ATA-40 5potwelder, the bottom holder of the machine is replaced by a support having a plate fastened to the floor of its base. To the base there is fastened an electrode holder to which a bus is connected. The sheets to be welded are mounted on a block. The design of fne modernizing modification of the machine is presented. Machine welding of the canopy is more productive and economical than the manual arc welding operation now in use. O.S. 1. Spot welding--Equipitient 2. Spot welding--Applications Card 1/1 VIDRO, L.I.; XOSIMM, V.S. Analyzing residual stresses In glass vroducts subjected to complex cooling processes. Stek. i ker. 17 no. 11:16-17 a 160, (MIU 13:12) (Glass manufacture) KOSHELEV, V. S. Cand Phys-Math Sci - (diss) "Several problems of complex heat exchange in ray-transparent and athermal bodies of simple and complex form." Saratov, 1961. 15 Pp; (Ministry of Higher and Secondary Specialist Education. USSR, Saratov Order of Labor Red Banner State Univ imeni N. G. Chernyshevskiy); 200 copies; price not given; (KL, 10-61 sup, 204) KOSIIIE=-V~ V. S., , (Vetirrinary Surgoon of the state farm "Davorovskii", Stavropolt krai) Hydrochloride of oxytetracycHin- (terravWcin) utilizA in duck cholera. Veterinariya Yol. 38, No, 7, July 1961 P. 46 KWIU.IZV. V~S.9 ve~er. vrach Oxyte".1--acyclint, (terram~m'?n) hydrochloride in the cholera of ducks. Veterinarlia 38 no.7246 J1 t6L (MIRA 16:8) I. SovkIlicz "Su-mrovskly". Stavropol'skogo kraya. i.Terramycin-Ducks-DIseases and pests) KOSHELEV, V. V. Building plates. V. A. Sytuik and V. V. Koshelev U.S.S.R. 68t439t May 31, 1947. Finely ground gypsum is gombined with filings and the two are treated at 200- 220 . The resulting material is made into sheets for use in partitions, floors, and the like, in the usual manner. M. Hoseh USS__R / -oil Science. Fertilizers. organic Fertilizers. J Abs Jour: Ref Zhur--Biol., l';*o 2, 1959, 6095. kuthor : Koshelev, Ya. F. Inst :Not given,.' --'. ' Title :The Comparative Effectiveness of Peat Oomposts and 1kanure. Orig IOub: Kartofell, 1958, No 2, 16-1?. Abstract: No abstract. ~Jard 1/1 34 BARDIN, LP , akademik, otv. red.[*deceased]; BELYANCHIKOV K.P. nauchnyy red.; YERDFFyEV, y .1 B.N.J. nauchnyy red.; ZVY~-GIN, p.Z., nauchnyy red:; K0Q&&L__1JL__VZ_*j, nauchnvv red.; M~LESHKIN, S.M., nauchnyy red ;_ffI_RL1N, G.O., n&Uchnyy red.; MSKAL'KOV, Ye.F., nauchnyy red.; POKROVSKIl- M.A.J1 nauchnyy red.; SLEbZyUy,, p.ye., nauchRyy red.; FINKELSHni, f ,n1v A.S., nauchny-y red.; KHAhCHENKO, A.K., nauchnyy red.; SPENTAKOV, L.D., ukademik, nauclinyy red.; SHAPIRD, I.S., nauchnyy zvd.; SHIRYAYEV, P.A., nauchnyy red.; OKHRD4YUK,1 YO.M., nauchn3y red.; YANSHIN, A.L., akademik, nauchnyy red.; MAKOVSKIY, G.M., red.izd-va; VOLKOVA, V.G.,tekhn. red. [Oolitic iron ores of the! Lisakovka deposit in Kustanay Province and means for their explaitation]Oolitovye zheleznye rudy Lisa- kovskogo mestorozhdeniia Kustanaiskoi oblasti i puti ikh ispoll- zovaniia. Moskva, Izd-va Akad. nauk SSSR, 1962. 234 p. (Zhe- lezorudnye mestorozhdeniia SSSR [no.1]) (MIRA 15:12) 1. Akademiya nauk SSSR. Institut gornogo dela. (Kustanay Province-Iron ores) ---KOSMM,EV,1T-A.P,j Cand Agr Sci - (di-,,S) -ff ect of pent-i-ii;:111-lure F- colrlpo~,ts Oil tile 401.11 of potatoe-,-, - nd YrInter crop,3 u-ndar condi '.ions of ZhitomirEikaya Oblnst." Kiev, 1951-i. 23 pp (,..in of ALr !P,-,SSR. Ukr-ini--:n Ac-derly of Agr Sci). 150 corier 02, 118) SIMIT, Ioakhim; VLASOY-GOLOVATYr, A.H. (translator]; CHKREMUSHKIUA, I.S. Etransiatorl;-XOSHME!', Ye.L.J_trppslator]i spetared.; SHAVAMVA. A.I., red.; DCFI!SWKO. A.A., tekhn.red. [Under sail] Pod parusom. Moskva, Gos.izd-vo OFizkul'turs i sport,* 1960. 405 p. (MIRA 14:2) (Sailing) KOSHELEV, Yu.D. Using autody-no oscillator t.;n measuring the 9pecIfAc indur.-;tulve capacitance. lzm. tekh. no.11:52-53 N 164, (MIRA 18r3) XFMROVSKI70 L.I.; KOSRELEVA, A,,A.; Prinimali ii.cliastiye; TERLETSKIY.9 V.A,; Saym, T.F.- Spirometabolograph. Nov. mad. tekh. no. i:n,24 160. (MIRA 14:2) le Vaesoyuznyy nauclino-isiiledovatellskiy institut med+tsinp,kikh instrumentov i oborudovar~Lya. (BASAL METABOLISH) (PHYSIOLOGICAL APPARATUO) DTACZWO, V.W., kand.med.nauk; KO VA, A.S. Diagnostic value of some laboratory studies in rheumatic fever. Vrach.delo no.6:653 Je 159. (MIRA 12:12) 1. Pakul'tetskaya torapevtichaskaya klinika (zav. - Prof. N.Te. Kavetskiy) Kuybyshevskogo maditsinskogo instituta. (FIBRINOGEN) (RHEUMATIC FEVER) KOPP~ TS.H.; KOSHELEVA A.V.: KUMVA. M.V. (Kuybyighev) Oscillations of blood fibriongen during reserpine therapy* Kline mod. 39 no.3:82-83 Mr !161, (MIRA 14:3) 1, Iz fakullteekoy terapevticbeskoy kliniki. (zav, - prof* Me* Kavetskiy) Kuybysh8vskogo meditsinokogo imstituta (dir. - kand. med.nauk D.A. Voronov). (FIBRINDGEN) (RES W INE) KOSTSOVA, A.G.; KOSHELEVA, E.P. Properties of 0~-aminDpyridides of alkanesulfonic acids. Zhur.ob.khim. 32 no.,3:'1009-1010 Mr 162. (MIRA 15:3) 1. Voronezhakiy gosud&-rstvennyy universitet. (Pyridine) (Sulfonic acids) i 'A. /_0tR-/65j~D0/P15/0083/00V3" ACC, NRi AP502440 SOMM CODE: W Alf tfw Kosi~ *a 0 ~iifn,! V. To V. axtnovai 4 Mel' n1koYj A.. P;71q~.,Tsvetk&v4, V~ - 1K---,M8t~4 a6 11, 6 Polyakor. K.. ti n n A- M, V': e&yakoft K 1 M'J' z danov rozovj Be6 skiy, 8~- !j Vin, A& A,~ KhrA kaya, P' 7777~ ORG TWO: 'Wrought's, best'-residtiantl V3~18 [announced by Centz4a~- eclitid4fic Reae h Itkatitute oft Ferrous- MetLU BardliAToontraltrw -. ME !Ara_ ims nauclMrallfroWtal ally- usti%W chern6j: settal ii); z-d ,raektro9UAl,d.iM& L Fo SOMCE., Ayu.1letent,ftobreteniyA tovamrkh anakov, no. 15, 1965, 83 TOPIC. TAGS i a) ion nickel :alloy ebromim'?Ontaining all 7, OY _~R~den~up? containing utaining alloy, titan1l -containing gLxeinum containing allayj carb =__q_pnta1nit* alloy, tLeryl .Hum containNg 'alloy, _Reri!yonta1ning'1dlw ABStRACT: lhis Author Certificate introdveee a wrought$ hept-rggietant, nickel-base all%I-Ath i y. 11*96:ialoy contains IT to iei~and weLabilit rostZp,vved v~echAnlcal 20% 8-;~12% wolybdentim, . 0-6% tuhpten, 2--~-3% titaniumi~J"2% aluminum oa% ziax e&rbofij _6% z2at iron, O.O:L% max sulfur )hoephoiusj_'0i5%:max m I- A, 0015 max I ganesel 0,6$ m2. silicon's O&Ol% max %Mmj~j and 0,; ceriumi JAZI DATEt o5reb6h/' 6m, 'IiVt 000/ OTH WW; 000/ ATD-P SUB WD9 Cori h J9 j, 063 AP6010092 SOURCE CODE'- UR/0129/66/000/003/0033/0036 1 AUTHORS: Zimina, L._N.; KoEheleva,_G., Z.; Yegorshina, T. V. q1 ORG: TsNIICHERNET TITLE : Dandritic and zonal inhomogenuity in alloys Eh*N67WfFYu and EM60'efMu. if- / SOURCE: Metallovedeniye i termicheskayn obrabotka metallov, no- 3, 1966p 33-36p and.insert facing P. 48 ' A I allo OPIC TAGS: nickel basc-d' titaniumllontaining alloy, chromium containing I tunRsten cc alloy, )ntainiing alloy, ietil aging / YN,167VI-M metal base alloy, 1QiN6OMVTYu metal base all;~Fll ABSTRACT: The dend I . Pitic and zonal irdiomogeneity in alloys KhN67V1-1TYu (EP202) and KIAOIMIYu. (t~487)114as inveatigated. The i estigation was carried out on precision cast specalm-'On-FTy- local x-ray spectroE;co jr-phaso analysis, and x-ray structural analysis. The experimental procedure employed for the local x-ray spectroscopic analysis is described by T V. Yegorshina and S. B. Maslenkov (Zavodskaya laboratoriya, 1961, No. lli. The OXTEtrivental results are sumnarized in graphs and tables (see Fig. 1~. It was found that dendritic and zonal liquation takes place during gradual crystallization of both alloys and strongly decreases the mechanical properties of the latter. Rapid crystallization and homogenization prevents the occurrence of dendritic and zonal liqtntion and enhances the mechanical properties rd 1/2 UDC: 620.19.3.669.14.01845-~ L o4633-67 ACC NN AP6010092 Fig. 1. Change in the chemical inhomogeneity of alloy KhN67VMTYu during heating for quenching as a function of the temperature (aging period 2 hrs) ,period at UODC. and aEiT j F- of both alloys. Orig. art. has: 4 taILIes and I graph. SUB CODE: l1/ SUBM DATE: none/ ORIGREF: 005 Cf- W L IIUU 112V Ak Ti CIP. w 2 5 h awm Card ACC NR' AT6034457 SOURCE CODE: UR/0000/66/000/000/0205/0208 AUTHbR: Khatalakh, R. F.; Krasnov,, 1. A ; Dubrovina, I. NO; Zimina, Lo Ns; Kos4eley F. ORG:' none TITLE: EP4o4 and EP454 economical heat-resistant alloys SOURCE: AN SSSR. Institut metalluilglio Svoystva i primeneniye zharopro nykh splavov (Properties and application of heat resistant alloys). Moscow, Izd-vo Vauka, 1966), 205-208 TOPIC TAGS: iron nickel alloy, aluminum containing alloy, high tempera- ture alloy, molybdenum containing alloy, tungsten containing alloy, chromium containing alloy/EP404 alloy, EP454 alloy 1ABSTRACT: Two new Ep4o4 and EP45h nickel-iron base wrought heat-resist- -ant alloyd6 Ihave-nbeen developed as less expensive substitutes for ET86TI and EI827~nJ ?_base alloys intended for short-time operation unde-r high str ases. The new alloys are available in the form of forgings and rolled stock. Both can be hol, worked in the 950 "1200C range com; Pared witK the 1050-1150C rance Tor EI82T and B1667 alloys. The hea treatment\bf EP404 and EF454 alloys includes annealing for 6 hr at 11175-1200 and 115Q-1175C, respectively, followed by air cooling and L 08424-67 ACC NR- AT6034457 17 aging at,.,750-800C for 10 hr. The heat-treated alloys have high strength~'and ductility in the 20-800C range comparable to those of E1827 ana EI86T alloys. EP404 alloy has a high yield strength (80 kg/mm2) at 20-800C and EP454 c1loy has an impact strength of about 12-19 kg.m/cm2 in the 930-1200C range. Both alloys soften appreciably at temperatures above 1300C. The rupture streAgLh of EP404 and EP454 alloys at T50C was practically the same as that of E186T and EI827 alloys. The 100-hr rupture strength of EP454 alloy at 850C was 20 kg/mm2 and the 200-'hr ruptu're strength at 800C was 25 kg/mm2. Ep4o4 alloy has higher characterispics of heat resistance (unspecified] than EP454 alloy, Prolonged agixtg of EP40.4 alloy at 800C resulted in the precipitation of the brittl4 Vc-physeNan Fe7W6-type phase containing about, wt%, 14 Ni, 10 Cr, 11 Fe. 37 Mo, 28 14). This can be avoided by annealing at 1000C and subsequent aging. Stressless aging of EP404 alloy at 750C brought about no changes in the structure or hardness. However, aging under a stress of !iO kg/mm2 for 0.5-10 hr caused inten- sive precipitation of the y'-phase (N13Al) with no e-phase precipitation, Aging of EP454 alloy at 750 and 800C with or without stress changed only slightly the alloy hardness. No structural change was obnerved in EP40 and EP454 alloys with aging at 750C for 100 hr, indicating the atruc- ture stability of the alloys. V. V. Topilin, T. G. Pegova, ~___M- Romaahov, A. P. Boyarinoy, V. K. Tavetkova and N. D Or~_kbov parti -c-ipsted S KOSHEIEVA, G.G. (UnIngrad) Prolonged diaorders In r-ofl,tc)c aetivity of the spinal cord folloving temparax7 occluEilon of the &Wondnal aorta near ita bil`Vr~aation. Pat. ftzio:11.. i e1sp. terar). 7 nq,204-~-Jg lft-Ap'63. (MA 3-6-..10) 1. 1-, kafedry nomillnoy fdniv."Logii (zave - profe DeGo KvbLso,T) leningradskogo ped~iatrich--zzkogo meditsinskogo insti- tuta, (ABDMIDIAL AORTA) (SPIP"AL CORD-DIMSES) (nFIEM) K Ex"S 11~_641QVII,8~21 iroi.q/lo Phyviologysta. 0456 K 4732., KOSHELEVA G G h Inst. of Lenin- ; C hir of Normal Physiol., Med, Pediat. a n of the flexor reflex in lower extremities g ra of adult rabbits after compression of the abdominal aorta (Russian text) FIZIOL.Z. 1956. 42/3 (279-286)Illus.3 Compression of the abdominal aorta in rabbits abolished the flexor reflex within 27 min. (average of 27 expts.). The reflex appeared 1-3 min. after release of compression. but ',lie full recovery took up to 2 hr. Compression as well as re- lease of coinpression elicited spikes in the EMG in the leg muscles. During the periods of disappearance and recovery of the flexor reflexes a weaker stim. us produced a greater response titan a stronger stimulus (Vedenskt's parabiosis). SimonRon - Minneapolis, Minn. C-4 1COSHELWVA, G.G, Changes of reflexes in the hind legs following obstruction of the abdominal aorta in postnatal ontogenesis. Fiziol.zhur. 43 no.5: 404-413 MY-157- (MIRA 10:12) 1. Kafedra normallnoy fizio'logii Leningrad8kogo pediatricheskogo meditsinskogo institute, Leaingrad. (ACRTA, physiology, eff. of obstruct, of abdom. segment on electromyographic activity of hind legs age factor (Rus)) (ELECTROMYOGRAPHY, eff. of abstruct. of abdom. aorta on hind legs, age factor (Rus)) (AGING6 effects, on electromyographic activity of hind llegs after obstruct. of abdom. aorta (Rus)) KOSHELEVA G.G. --II Inhibitim of a- nal reflemis following occlusion of the abdominal aorta close to its bifurcati.on. Fiziol.zhur. 50 no.1:64-72 Ja 164- (MIRA 28x1) 1. Kafedra fiziologii Pedia-tricheskogo meditsinskogo instituta,, LenlnRrud. KOSIJF".T,I,',VA C,,('~. Role of afferent impulses in the disorders of the reflex activity of lowor extremities due to the li.aature of aorta. Fiziol. zbur. 50 110.5-,571-57q My 164, (HIPA 18:2) 1. 'af~jdra fimolovii Pediatrichc-.2koFo meditsirskoro instituta, I K 1, Leningrad. KOSHELEVAJ- G.N.; MUKHAMETKULOVA, E.A.; YELISEYEVA, G.I.-.BUDC)VSKIY, Z I. Barium salts of adenylic, guanylic, uridylic, and cytidylic acids. Met. poluch, khim. reak. i prepar. no.6:92-100 162. (MIRA 17:5) 1. Institut khimii priorodnykh soyedineniy AN SSSR. KOSHELEVA,l G.N.; NALRTSKAYA, G.N. 2,4-Dinitrophenyl derivatives of amino acids (2,4-DNP-dr-ivatives of amino acids). Metod.poluch.khim.reak.i prepar. no.4/5:113-' 1 162. (MIRA 17 4) 1. Institut khimii prirodnykh :;oyedineniy All SSSR. KOSHELPVA, G. I IT. "Study of the Connection Between the Structure and pH in the Conversion of Azoindicators.11 Sub 20 Nov 51, Inst of Geochemistry and Analytic Chemistry Imeni, V. I. Vernsdskiy, Acad Sci USSR. Dissertations -oresented for science and engineerilig degrees in I-Soscow during 1951. SO: Sam. No. h80, 9 RBY 55 KUZM!TSOV. V.I.; KOSVL6V.&, G.N. New uzo indicators of the diethyl oranga series and the relation between the structuro and pff of their trnnuition. J. Anq1. Chem. U.S.S.R. 7. CA-(' 152 [Engl. translation]. (Ch 47 no.19:98119 153) 1. Inst. Mium. Reagents, Moscow. )(visH r:. iF-vn Gr N - AID P - 2285 Subject USSR/Chemistry Card 1/1 Pub. 152 - 11/21 Author Kosheleva, G. N. N ~.." MWANO. WON A Title Preparation of n-xylenol blue Periodical: Zhur. prikl. khIm., no-31 30T-310, 1955 Abstract : The synthesis of xylenol, blue in the presence of zinc chloride and phosphorus oxychloride is described. The yield Is 71-73%. One table, 2 diagrams, 4 refs. (2 Russian). Institution: All-Union Scientific Research Institute of Chemical Reagents Submitted : My 221:, 1953 KOSHF,LNVA,G.N. Fluorescent acid-base indicators. Zav.lab.21 no.8:900-906 155. 1. Institut khimicheskikh reaktivov (Indicators and test-papers) Prep.1r.0104 ti~ xylenol Wife,- litoir'.0 O'V~-d~kbridiifork- .)71, !to tit ij '~ntaLv%~ is I; ~*Ug1wo;-ziri a orpoa - alcme ~4m MN"' T.-t ds. as foucnVr: o 68- in ten wa, ad R-i 2' Zr ~ all ' 84 S~ p-xylcr.0; sifte htzthig to t ma_~; mo-c"oh'-d to 100' -And trm'-d witb *;I 'in]. th e:itcr 2 brs. at 95-14)', 12 I inf. POCI, w~ .&W, zilt. mirt tre k-pt O,b br~. at 101~---, cuz~ed. Uhn lip in fW,' Q f -, OZMSOV, V.I.; KOSHBIWA G N - Wwrom New aeid-base Indicators for small pH values. Zhur-anal.khtm. 11 no.2:208-211 Mr-Ap '56. (MIJU 9:8) 1. Vsesoyuznyy nauchno-issledovatellskiy institut Wmicheskikh reaktivov, Moskva. (Indicators and tect papers) (E[vdrogen-ion concentration) Al kand.kriim.nauk; XOSU~A, ~r.34, kand.khim. nauk~ HATZMA-,~-ftW.; POSIAVSKAYA, USKOVA. L.Ye:; FIMWSKATA, T.N.; YGISRUTINA, S.~., red.; HATYMVA, A.Ye., tektn.red. [Organic reagents and chemicals for laboratory practice-, technical specifications] Reaktivy i preparaty dlia laboratornykh rabot otganichaskie; takhnicheekto usloviia. Nbskval Standartgis. Pt-l- 1957. 136 p. (MrRA 11:6) 1. Russia (1923- U.S.S.R.) 14inisterfivo IdAmichoskoy prorVsblen- nosti. 2. Vsesqyuznyy naudino-iseledovateltskiy Institut khimiche- skikh reaktivov Hiniaterstva khimicheskoy pror7ohlonnosti (for all ercept Reshetins, Matveyevs) (Chemical tests arift reagentg-Standards) KOSSIIELEVA , G. N. Acid-base indicators, Trudy IREA n0.22:78-94 158o (14IRA 14:6) (ludicators and test papers) YkROVENKO., Ye.Ya.~ KOSHEUVA, G.N. I- Chemilumineacent redox indicators. Trudy BLA no.22~lc'4-109 158. (11IRA 14:6) (Indicators and test papers) KOSHELEVA, G.N.; CIIERKASSKIY, A.A. Quality of indicators. Report No.2t Azo and nitro indicators. Tnidy no.22-.110~--11/+ 158. (MIRA 14~6) Updicatora and tent papers) GIZWVA Y G. D. 1, KOSIMW- A #-,G.N.- Use of Fi0ber's reagent in determining the water contlp bf certain reagentas Trudy :MU no.22:ii5-m 158. (Ghemical tests and raggents) (MM 14:6) ----------- y -no _"~_-vj'C*,7 (Obzor) Q W~- pp. )55-.~57(T- nro~-,-unl:_._.- !t 4 1~j ~J'(:[Itoj~ Tu- 1, red either fl'om I o' either in~i:2r_-tor!z or ones sliowing a color !~Cm- C? (of the I" t-.,-Io t!,,'-1c of indicatore -.tnd ndica- tor Daver,,z io givcn. !.Phi.:~ t~~!blr! dndi(;~~tezq that, for the -_noot part, the conpooition of the incticJw, ni_xtures is not tr'~ivpil in thc Iitu2-:_-ti1rc,. of indJc--.tDr_- ;nd their comno-nition Jll t 'no')k b-.! Yollti~of OF011.1101-0 (.."ef Uerl! cl:~ J),~ the o_' 11~ I "I -rval or the intc 1 Ci I i- u" nnll' (Chj--cho-Iov.-_'-.ia 0 of li-t o.- tiit. a!!~Ai!~! is om k, t~ n, i cza to-- ,,a I -V~- not nren'-: C. a'OLI e) e ,114 C t e -1 bc, IIE: A C p 01, M F Cl., 1L ~,,Dvatvi Is), i:,, illotJ t It !'I' -tit"te f'O.1' on z'ci- ntific Chemical ReagshtS) KOSEUXVA G N. - BRUSILOVSKIY, P. I. L_~= Rltifan" test-paper for the determination of pH. Zav.lab. 26 no.g:il63 ,6o. (MIRA 13.:9) 1. YeesoyuzVy aauchno-issledovatellskiy inatitut khimicheakikh reaktivov (for Kosheleva). 2. Rizhskaya kontora, tresta lSo.vuzreaktivl (for Brusilovskiy) (Indicators and test-;apers) (Hydrogeri-ion concentratioa) YAROVENKO, Ye.Ya.; KOSHEIEVA, G.N. Determination of the acid numbers of dark-colored oils with the aid of luciganin, a chemilumineacent indioator. Zav. lab. 27 no. 4:407- 408 161. (MIRA 14:/+) 1. Nauchno-isaledovatellskiy institut khimicheskikh reaktivo-7. (Oils and fatsAnalysis) (Acids) KOSHELEVA, G.N. Xylene cyanole FF. Met. poluch. khim. reak. i prepar, no.6:56-59 162. (KIRA 17-5) 1. Voesoyuznyy nauchno-iseledovateltakiy Institut khimicheskikh reaktivov i osobo chistykh khimicheskikh veshchestv. K031T-TEVA, 1..3.; DDROKHOV, Geocbem!r,al chni-acterlstics of Intrusive corapleyeE llri ncrtheastern part of Lhe Tokrausk Wclinorim, (cenLrai. Kazakhstan). Vest.Mosk.un.Ser-4vG,,ol. 20 no.5iS9-7,' -,3-~! 1. K~3ftdra istoriches~oy i regionalIncy geologli gosudarst-vannogo univerniteta. KUSAKOV.1f.M.; KOSM&YA, 1.'M. Determination of the surface tension on the boundary of two liquids by weighiDg dropm with torsion balances. Trudy MNI no-13:171-180 153. (MLRA 8:6) (Surf-ace tension) KOSHEINA,I.M.; NUSAKOF.H.M. Method of preparing and &aRly21lkg model well cores from qaartz sand. Trudy KNI no.14:16'7-183 155. (MLRA 8:11) (Geological modeling) (Oil well logging) Ylos1=11VA, I.". I EVSHIFINVA, I.Y. "Imnstipftion of the FrocaS.- of U!-!i-pp to Fcrc~ Petroleum Out of a Porous 1--f'odium, ." ll'in Hirh.:~,.- Education USSR. Mbscow Oit!er of Lrl-or '~,d P~nnor F~,tvoletnr, Ins'-. imoni l',czzdorAcian I.I.I. Gubkin. Yoncow,, 1050,1 (Dissertation for the D*rrne of C,-.m'lid&tc in T-c0-1-nical Sciencn-) Kni zhnsyz Lp-,topin 1, 1-10. 1 ~, 1956, 14 4 -Sv f fill j1 1 1 11 4 444 TH IRIS ROSERMA, I.M.; KIJSAKOV, M.M. Displacement of mutual'Iv soluble liquid hydrocarbons in porous media. Trudy MKI no.22:158-169 '58- (MIRA 12:4) (Oil reservoir engineering) VJSAKOV, H.H.; KOSHEUVA, I.M. Iffect of capillary forces on water flooding of liquid hydro- carbons from hydrophille porous media. Trudy MNI no.22:170-180 '58- (Oil field flooding) (MUU 12 - 4)