Search

Search results

  1. SOVIET RAIL MOVEMENTS BETWEEN BREST LITOVSK AND FRANKFURT/ODER

    Poland ONFIDF~T~':11~L SUBJECT Sovist Raiff. ~I?venent, IIr~t~rean Brest I,itc~vsl~ ...

  2. REVISED LIST OF (Sanitized) FOR USSR

    3 (BORKOVICHI) KOROSTEN 2 AKHTYRKA 1 AKHTYRKA 2 DERAZHNYA 1 DERAZHNYA 2 BREST 1 BREST 2 ZHMERINKA 1 (GNIVAN) ... (VARSHAVKIY) LVOV (EAST) NOVA VILEYKA BREST TERNOPOL CHERNOVTSY LENINGRAD (OKTYABR) LENINGRAD (NIKOLA.YEVSKOYE) ...