Search

Search results

  1. SCIENTIFIC ABSTRACT SHIDLOVSKIY, A.K.- SHIF, I.M.

    for twnty years. Zdrar. Belor. 6 no.3-.11-13 * 160. (MM 13:5) 1 (BREST PROVIRM-PUBLIC HEALTH) DRAHA, S.V.; ... i Brestskoy oblastnoy bollaitsy (,-,lavnyy vrach- zadluzhennyy vrach BSSR V.G.Tishchenko). (BREST ...

  2. SCIENTIFIC ABSTRACT STAVA, Z.- STAVINSKIY, V.S.

    tekhaichookogo uchilishcha No.27,,Brest (for Komellkov). 4. Ispolnyayushchiy ob~azaanosti direktora gorodskqgo ...

  3. SCIENTIFIC ABSTRACT SREBRODOLSKIY, D.M.- SREDNIAWA, B.

    G. A. Tikhov) anti from 1954-1956 near Borisov~ Mozyrl, Polotak, Brest and Grodno. He deals ...