Search

Search results

 1. SCIENTIFIC ABSTRACT GUDIN, N.V.- GUDKOV, A.A.

  (:~aj;oro-zhskaya oblast', solo Gusarka) It was near Brest. Ya-yl.rod. 13 no.2:6 F 162. (V-Ut~ 15:1) (World ...

 2. SCIENTIFIC ABSTRACT PEDYAK, P.- PEEV, N.

  of Brest. p. 20. (Kooperatviro Zemedelle, Vol. (1') no. 6, June 1957. Sofiia, Bulgaria) SO: Monthly ...

 3. SCIENTIFIC ABSTRACT MOROZOV, YE. M.- MOROZOV, YU. I.

  "Belovezhakava Pushcha", Brest region. (Ifematoda)-140MZOVP Yu.F. [Maxozau, IU.F.J Helninth fauna of bats ...

 4. SCIENTIFIC ABSTRACT MASANDILOV, B.S.- MASAYTIS, V.L.

  Brest8kaya oblastnaya sellskokhozyaystvennaya opytnaya stantsiya (for Kudin). 4. Adygeysimya oblastnaya ...

 5. SCIENTIFIC ABSTRACT KOMAROV, I.A.- KOMAROV, L.YE.

  L-1-onakhwAk-defektookoplat (stantsiya Brest Belo How to improve the UM~52 defectoscops. PuVA put khas. no.12;22 D '58. ...

 6. SCIENTIFIC ABSTRACT KAZAKEVICH, V.YA.- KAZAKOV, A.I.

  institut imeni A.S. Pushkina, Brest. IVANOT, Vladinir Dmitriyevich; KAZMVICH, Tevgeniy Favlovich; ...

 7. SCIENTIFIC ABSTRACT KUZOVLEV, G. M.- KUZOVNIKOVA, YE, A.

  CREST Scientific Abstracts CIA-RDP86-00513R000928310002-6 RIF S 100 November 2, 2016 June 20, 2000 2 December 31, 1967 SCIENTIFIC ABSTRACT Attachment Size CIA-RDP86-00513R000928310002-6.pdf 4.53 MB An Earth Dam on a Weak Muddy Foundation 98-58-3-6/22 of t ...

 8. SCIENTIFIC ABSTRACT FIRSOVA, M.M.- FIRSOVA, YU.V.

  CREST Scientific Abstracts CIA-RDP86-00513R000413220020-7 RIF S 100 November 2, 2016 June 13, 2000 20 December 31, 1967 SCIENTIFIC ABSTRACT Attachment Size CIA-RDP86-00513R000413220020-7.pdf 3.59 MB.m.-.., I I ~, * t-1 1.-,.;. ~:~ ~~ 1 *- I ~ f1~ ~-.,-.,- ...